کوه و گردش

باشگاه کوه و گردش گروه نیک اندیشان

دور هم بودن و صحبت کردن و شناخت بیشتر یکدیگر

- ورزش جسمی و روحی

- برگزاری برخی جشن ها در کوه

- اجرای بازی های جمعی و تعریف کردن لطیفه و خندیدن برای افزایش شادابی روحی

نشست

باشگاه نشست های گروه نیک اندیشان

در این راستا؛
– تبادل افکار و اطلاعات انجام می شود.
– همراهان جدید با گروه آشنا می شوند.
– همراهان با همدیگر بیشتر آشنا شده و انس می گیرند.