Nikandishan

در این باشگاه با هماهنگی باشگاه نشست های گروه نیک اندیشان ، به بررسی آثار ادبی پرداخته خواهد شد.

در راستای هدف گروه که ارتقا خود است، این باشگاه نشست های شب شعر و بررسی سلسلسه ای آثار ادبی را برگزار می کند که به شناخت خود کمک خواهد کرد.

این باشگاه می تواند از طرق مختلف زیر در رسیدن به شناخت و تعالی و ارتقا خود مفید واقع گردد:

– بررسی زندگی بزرگان ادبیات

– بررسی آثار اددبی ایرانی و غیر ایرانی

– تبادل افکار در مورد ادبیات و شعر

– ایجاد فضایی لطِف و زیبا هنگام خواندن و شنیدن نوشته های ادبی که به روح جلا داده و ذهن را برای شناخت و تعالی آماده می کند.