Nikandishan

در راستای همراهی هم به منظور ارتقاء خود در این باشگاه برنامه های زیر اجرا خواهد شد؛

– بازدید از نماشگاه ها و موزه ها و گالری ها

– بازدید از کارخانه ها و کارگاه ها

– بازدید از خانه سالمندان و بیماران

– بازدید و دلجویی از خانواده ها و بازماندگان دردمند

– نقد بازدیدها در یک نشست

-خروجی این باشگاه می تواند در باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی به کارگرفته شود.