Nikandishan

 برگزاری جشن های آیینی و ملی و مذهبی یکی از اهداف این گروه است . برگزاری جشن ها می تواند؛

–  به وفاق ملی و مذهبی کمک کند.

– باعث شادابی روحی شود.

– مراسم از یاد رفته را زنده کند.

– اهداف این جشن ها را یادآوری کند.

– باعث نزدیکی افراد گروه شود.

– عاملی برای یادگیری فرهنگ گذشته باشد.

– عاملی برای یادگیری تعامل و رفتار های مناسب فرهنگی در بین نسل جوان گردد.

شرکت در کنسرت ها و اجرای برنامه های موسیقی و رقص از اهداف این باشگاه در جهت هدف گروه می باشد که  توسط همراهان هنرمند گروه مدیریت خواهد شد.

آموزش اجرای موسیقی و رقص از برنامه های دیگر این باشگاه می باشد.