Nikandishan

حمایت از قشرهای خاص جامعه یکی از وظایف مهم افراد دیگر یک جامعه است.

در راستای ارتقاء خود که رفتار صحیح و مسئولیت پذیری یکی از موارد اصلی می باشند ، باشگاه خیریه گروه نیک اندیشان برنامه های زیر را پیگیری خواهد کرد؛

– شناسایی نیاز اقشار خاص

– همکاری با موسسات خیریه

– شناسایی بیماری های خاص که به کمک مردم نیاز دارند چه از نظر مالی چه از نظر همراهی روانی

– جمع آوری کمک های مردمی

– تشویق مردم به همراهی اقشار خاص

– تشویق مردم و مسئولین برای پیگیری حقوق درمانی عمومی