Nikandishan

در راستای ارتقاء خود که ارتقا فرهنگ جامعه را در پی خواهد داشت، گروه نیک اندیشان از طریق باشگاه سبز حمایت از طبیعت را پی خواهد گرفت که یکی از مسائل مهم جهان است.

باشگاه سبز برنامه های زیر را پی خواهد گرفت؛

– برگزاری نشست های آموزشی در خصوص چگونگی حفظ محیط زیست

– تهیه برنامه های آموزشی برای مدارس جهت نگهداری محیط زیست

– همکاری با موسساتی که در جهت حفظ محیط زیست فعالیت می کنند

– تبلیغ علیه ریختن آشغال در طبیعت

– جمع آوری آشغال از طبیعت