Nikandishan

 از طریق این باشگاه برنامه های زیر در راستای هدف گروه نیک اندیشان که همراهی همدیگر به منظور ارتقا خود می باشد برگزار می شود؛

– رفتن به سینما با همراهی هم و مسئولیت پذیری

– صحبت در مورد فیلم مشاهده شده و نقد آن

– برگزاری نشست تماشای فیلم در خانه همراهان یا سالن کنفرانس و نقد آن پس از مشاهده

– شرکت در نمایش و تئاتر و نقد آن

– ساخت و کارگردانی فیلم

– اجرای نمایش

 

 

در باشگاه فیلم و نمایش گروه نیک اندیشان همچون باشگاه کتاب گروه نیک اندیشان، لیست فیلم های همراهان جمع آوری شده و فیلم ها بین همراهان توسط مسوول باشگاه فیلم و نمایش گروه نیک اندیشان تبادل می گردد.