Nikandishan

نشر دانش و آموزه ها و کتب و مقالات برای اعتلای فرهنگی فرد و جامعه ضروری و لازم است.

باشگاه نشریه گروه نیک اندیشان در راستای ارتقا فردی و جمعی به انتشار نشریه داخلی و تایپ کتاب جهت توزیع در اینترنت خواهد پرداخت.

 

از آنجاییکه همراهان می توانند به طور مجازی با ارسال مطالب خود با ایمیل در نشر این نشریه مشارکت کنند و این نشریه به صورت مجازی در سایت نشر خواهد شد، این باشگاه در زیرمجموعه باشگاه های مجازی درج شده است.

همه همراهان در تهیه مطالب نشریه همراهی می کنند و همراهان می توانند مطالب خود را به مسوول نشریه ارسال دارند و یا جلساتی برای تدوین نهایی نشریه تشکیل دهند.به همین دلیل این باشگاه در زیرمجموعه باشگاه های حضوری نیز درج شده است.

نشریه داخلی گروه نیک اندیشان زیرنظر مستقیم دبیرمسوول گروه فعالیت خواهد داشت.

تهیه مجوز برای انتشار ماهنامه نیک اندیشان یکی از اهداف اصلی این باشگاه می باشد.