Nikandishan

تن و روان انسان به بازیابی نیاز دارد.

سرگرمی ها و ورزش برای نشاط انسان ضروری هستند.

باشگاه ورزش و سرگرمی گروه نیک اندیشان با توجه به ارتقا خود و همراهی هم در ورزش ها و سرگرمی های جمعی این هدف را پی خواهد گرفت.

سرگرمی ها و ورزش ها نشاط و شادابی ذهن و جسم را در پی خواهند داشت در حین اینکه همراهان ، همراهی هم و تمرین رفتار جمعی را مد نظر دارند.