Nikandishan

در این باشگاه با همت و مسئولیت پذیری همراهان می توان در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی چه به طور کلی و جهانی چه به صورت اختصاصی کشور ایران تحقیق و پژوهش انجام داد و گزارش تهیه دید.

– این باشگاه می تواند تجربه خوبی برای دانش پژوهان باشد.

– آمارهایی از مسائل اجتماعی و فرهنگی به دست دهد.

– خروجی این باشگاه می تواند روش هایی برای بهبود مشکلات و معضلات جامعه ارائه دهد.

– و در نهایت ؛ هدف گروه که همراهی هم و تمرین مسئولیت پذیری و ارتقا خود است با این فعالیت ها تحقق می یابد.