۱- گروه نیک اندیشان که از این پس در این مرامنامه گروه نامیده می شود ،در راستای عملی کردن و به سرانجام رساندن بازسازی فرهنگ  مسالمت آمیز و تشکیل نمونه ای از جامعه کوچک و ایده آل در درون خود ، تشکیل می شود.

۲- در این گروه ، وحدت و یگانگی انسان مد نظر بوده و رشد هر فرد پیش شرط رشد همگانی است.

 

۳- هیچ عقیده و مذهب و ایدئولوژی خاصی بر گروه حاکم نیست، گروه، کاملا مستقل است و به هیچ گروه و سازمانی وابسته نیست و به هیچ عنوان سیاسی نخواهد بود.

 

۴- حیطه کاری گروه شامل تمام مواردی می باشد که سبب پیشبرد اهداف گروه و اعتلای ذهنی، فرهنگی و یا جسمانی افراد شده و موجبات پیشرفت اندیشه افراد گروه را فراهم سازد، که تمام موارد مشروح در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان های غیر دولتی را شامل است.