نشست های هفتگی: جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری – ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ به دبیری سینا یاوریان. درباره جبهه گیری ، …

نشست های هفتگی: رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان – ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره رابطه عشق، عقل، منطق …

نشست های هفتگی: هدف انسان در زندگی – ۴ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع هدف انسان …

نشست های هفتگی: پیرامون هدف از زندگی – ۲۱ تیر ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان  به تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. پیرامون موضوع هدف از زندگی …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب مامان و معنی زندگی – ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سینا یاوریان و کمک دبیری زمان شروع نشست و …

نشست های هفتگی: حس های مختلف – ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره موضوع حس های مختلف …

نشست های هفتگی: پیرامون حسادت – ۳ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سینا و کمک دبیری زمان شروع نشست و همراهان …

نشست های هفتگی: ارتباط دختر و پسر – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره ارتباط دختر و پسر …

نشست های هفتگی: جلسه مواجهه با خود – ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع مواجهه با …

نشست های هفتگی: نسبیت در اخلاق – ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره نسبیت در اخلاق صحبت …