grow

مراحل رشد ذهنی

  در نظر من ؛ انسان در این روز هفتم در حال رشد ذهنی قرار دارد. انسان برای رشد ذهنی …

قداست عدد هفت

  نمی دونم شنیدین عدد ۷ قداست خاصی در عرفان و عقاید مختلف داره! در انجیل آمده که آفرینش و …

پیش گیری سرخوردگی در رابطه

ارتباط دو نفر هنگامی می تواند به خوبی پیش برود که طرفین نکاتی را همواره در نظر داشته باشند. اولین …